Pytania i odpowiedzi

Tak, przeniesienie siedziby szkoły traktowane jest jak przekształcenie szkoły.
Nie, gmina nie ma takiego obowiązku. Odrębne zasady dotyczą w tym zakresie uczniów z niepełnosprawnościami.
Nie, burmistrz nie może być członkiem komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Nie, arkusz jest dokumentem programowym o charakterze wewnętrznym.
Tak, uchwała stanowi akt prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym danego województwa.
Jakkolwiek wprost nie wynika to z przepisów, ale jest to konieczne. W ten sposób w postępowaniu przed sądem wskazuje się, że dobór pracownika miał charakter usprawiedliwiony i obiektywny.
Pracodawcą dla dyrektora szkoły jest szkoła, jako jednostka organizacyjna, a ponadto dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli (wyrok NSA z 19 lutego 2002 r. (II SA 3053/01).
Nie, akt powierzenia stanowiska dyrektora jest aktem prawnym o podwójnym charakterze tj. wywołującym skutki zarówno w sferze publicznoprawnej jak i w sferze prawa pracy, ale nie w zakresie nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy.
O dokonaniu wydatku w każdym razie decydują kierownicy jednostek obsługujących. Konsekwentnie, wydatek pod względem merytorycznym powinien być zatwierdzony przez kierownika jednostki obsługiwanej (por. stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 12.07.2016 r., nr K.0542.PZ.38.KK.2016).
Tak, rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, więc swoją wolę wyraża w formie uchwały.
Nie, z dotacji oświatowej nie można finansować kosztów promocji i reklamy.